Oplysninger

Åbningstider:

Kontoret har åbent

Mandag-fredag fra 8 til 15.

Kan altid aftal tid herudover.

Jeg kan altid kontaktes på telefon og e-mail

 

CVR.:    29688702

 

Betingelser

Ansvars- og forsikringsforhold

Beløbsmæssig begrænsning af Tegnestuen ApS' ansvar:

Uagtet, at Tegnestuen ApS’ ydelser udføres i henhold til ABR 89, pkt 6.2.2., er ansvaret direkte eller indirekte til enhver tid beløbsmæssigt begrænset til det mellem parterne aftalte rådgivningshonorar.

Priser

 Alle priser er ekskl.:

moms, ingeniør, geotekniske undersøgelser, energimærkninger, byggetilladelse samt evt. gebyr og afgift for samme.

Betaling

 

Betalingsbetingelser er netto kontant 8 dage fra fakturadato, medmindre andet er aftalt skriftligt.

Betales forfaldne beløb ikke rettidigt, påløber fra forfaldsdato en månedlig rente på den til enhver tid gældende procesrente ved fakturering til private og 2% til erhvervskunder  pr. påbegyndt måned.

Eventuelle rabatter angivet i fakturaen bortfalder ved betaling efter forfaldsdato.

Tvister

 

I tilfælde af civilt søgsmål kan retssager kun anlægges ved Retten i Roskilde. Parternes retsforhold afgøres efter dansk ret.

Ophavsret

 

Tegnestuen ApS har fuld ejendomsret på alt tegningsmateriale i alle faser, indtil fuld og endelig betaling er modtaget og registreret.

Modtaget tegningsmateriale må kun bruges én gang, hvis ikke andet er skriftligt aftalt. Ved brug af tegningsmateriale uden skriftligt samtykke, vil der blive faktureret med 10 % af den offentlige ejendomsvurdering.

 

Kontakt

Jacob Høybye

Tornebjergvej 14

4673 Rødvig

Tlf.:        5088 6350

E-mail:  jh@marmorhuset.dk